Naam
Naamdr. IC Regelink
RoepnaamInge
Emailinge.regelink@wur.nl

Werk
OmschrijvingProjectleider en co-coordinator H2020-SYSTEMIC
OrganisatieWageningen Environmental Research
OrganisatieeenheidDuurzaam Bodemgebruik
Telefoon+31 6 10327583
Mobiel
Telefoon secretariaat+31 317 481 618
Telefoon 2
Fax
Notitie voor telefonist
Notitie door telefonist
BezoekadresDroevendaalsesteeg 3
6708PB, WAGENINGEN
Gebouw/Kamer101/C213
PostadresPostbus 47
6700AA, WAGENINGEN
Bodenummer533
Reguliere werkdagen
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag
Nevenwerkzaamheden
  • - Geen
    dec 2017 - Nu


Biografie

Groene Mineralen Centrale. Bij Wageningen Environmental Research werk ik aan oplossingsrichtingen voor het sluiten van nutriënten kringlopen. Eén onderdeel hiervan is gericht op terugwinning en hergebruik van nutriënten (stikstof, fosfaat) uit o.a. digestaat van dierlijke mest en zuiveringsslib. Samen met collega’s en partners uit het bedrijfsleven ontwikkelen we een technologie (RePeat) voor terugwinning van fosfaat uit digestaat van varkensmest. Hierbij is volop aandacht voor de business case, de afzetmarkt voor de producten en beleidsmatige aspecten. Dit onderzoek vindt momenteel plaats binnen het H2020 project SYSTEMIC en binnen het topsectorenproject ‘Meerwaarde Mest en Mineralen’.

Humuszuren. Bij het terugwinnen van nutriënten en zuiveren van afvalwater komen veelal humuszuurrijke restromen vrij. Vanuit private partijen is er interesse in de perspectieven voor het gebruik van humuszuur-achtige producten als biostimulant of groeiverbeterend middel. In opdracht van diverse private partijen onderzoeken we of en onder welke condities humuszuren een positief effect hebben op de groei van planten.

 

Verder werk ik mee aan langjarige veldproeven naar de effecten van fosfaatevenwichtsbemesting (gebruiksnormen) op de gewasopbrengst, bodemvruchtbaarheid en fosfaatuitspoeling. Dit onderzoek wordt uitgevoerd voor het ministerie van LNV en dient onderbouwing van het mestbeleid en het nationaal watermodel.


Expertiseprofiel
Expertise
Sociale media
  Linkedin
  Inge Regelink op ResearchGate
Groepen

Publicaties
Kernpublicaties
Publicatielijsten

Projecten

Valorisatie van humuszuren en ijzerslib uit drinkwater

In opdracht van een Nederlands drinkwaterbedrijf zoeken we binnen de land- en tuinbouw naar nieuwe toepassingen voor humuszuren en ijzerslib. Deze producten komen vrij bij de productie van drinkwater uit grondwater. In dit project werken we samen met de vakgroep Bodemchemie van Wageningen University.

Langjarige fosfaatveldproeven

Om de belasting van het oppervlaktewater met fosfaat te beperken heeft Nederland in 2006 een stelsel van fosfaatgebruiksnormen ingevoerd. Deze gebruiksnormen zijn afgestemd op evenwichtsbemesting. In langjarige veldproeven onderzoekt WUR welke fosfaatgift nodig is om de bodemvruchtbaarheid en opbrengst te kunnen handhaven en of het ingevoerde beleid effect heeft op de uitspoeling van fosfaat. Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van EZ.   

Caption Text
  • mail
  • chat
  • print

Profiel