Zoek medewerkers/organisaties prof.dr.ir. W de Vries
Naam
Naamprof.dr.ir. W de Vries
RoepnaamWim
Emailwim.devries@wur.nl

Werk
OmschrijvingPersoonlijk hoogleraar
OrganisatieDepartement Omgevingswetenschappen
OrganisatieeenheidMilieusysteemanalyse

Biografie

Wim de Vries is hoogleraar op het gebied van de milieusysteemanalyse. Zijn leerstoel is "Integrale stikstofeffectanalyse" maar het onderzoek is breder dan stikstof alleen. Zijn onderzoek richt zich met name op effecten van de toevoer van stikstof, fosfaat, zuur en zware metalen aan landbouwgronden en bosgronden op lucht-, bodem- en waterkwaliteit. Daarbij gaat het om de emissies van ammoniak en broeikasgassen naar de lucht, de veranderingen in bodemvruchtbaarheid door accumulatie of verlies aan organische stof, nutriënten en metalen en de uit- en afspoeling van stikstof en fosfaat naar grond- en oppervlaktewater. Hij onderzoekt ook de gevolgen van veranderingen in stikstof- en fosfaatbelasting op ecosysteem diensten, zoals de productiviteit en koolstofopslag van bossen en de diversiteit van plantensoorten.

Zijn specifieke expertise betreft het combineren van experimenten, meetgevens en bodemmodellen, die op verschillende schaalniveaus (regio's in Nederland, Europa, China, Wereld) worden ingezet om duurzaam land en bodemgebruik te bevorderen.

Wim de Vries heeft ruim 500 artikelen, boekbijdragen en rapporten als auteur en coauteur geschreven over bovengenoemde onderwerpen, waarvan meer dan 200 artikelen in internationale tijdschriften. Wim de Vries op Google Scholar Citations.


Expertiseprofiel
Expertise
Sociale media
  Wim de Vries op Linkedin

Publicaties
Kernpublicaties
Publicatielijsten

Projecten
Onderzoeker op het gebied van de bodemchemie, met speciale aandacht voor verzuring, nutriëntenkringlopen, broeikasgasemissies en bodemverontreiniging. Specifieke expertise is gerelateerd aan de ontwikkeling en toepassing van bodemmodellen op verschillende schaalniveaus (lokaal, regionaal, nationaal, Europees, globaal).

1982-1983

Effecten van zoute kwel op de kwaliteit van drink water; Ervaring in het modelleren van effecten van land gebruiksveranderingen op de kwaliteit (zoutgehalte) van een drinkwaterreservoir.

 1983-1988

Effecten van de toevoer van stikstof, fosfaat en zuur op de accumulatie en uitspoeling van nutriënten, aluminium en zuur in de bodem; Ervaring in laboratorium studies en model ontwikkeling en toepassing op regionale schaal.

 1989-heden

Effecten van de toevoer van stikstof en zwavel op de chemische samenstelling van bodem, bodemvocht, grondwater en oppervlakte water. Ervaring in: (i) grootschalige veld studies naar bodem verzuring in relatie tot zure atmosferische depositie en effecten op bos ecosystemen en (ii) ontwikkeling, validatie en toepassing van bodemmodellen  op lokale, regionale, nationale en Europese schaal

 1994-heden

Effecten van de toevoer van zware metalen in de landbouw en van atmosferische depositie op bodem, grond en oppervlaktewater.

 1999-heden

Integrale analyse van de effecten van overbemesting op de luchtkwaliteit (emissies van ammoniak, broeikasgassen en fijn stof) en bodem- en waterkwaliteit (accumulatie en uitspoeling van koolstof, stikstof, fosfaat, basische kationen en zware metalen) op een regionale, nationale en continentale schaal. Relaties tussen stikstof en koolstofvastlegging in bosecosystemen op Europese schaal

 2010-heden

Effecten van veranderingen in de luchtkwaliteit (stikstofdepositie, CO2 en blootstelling aan ozon) en het klimaat op de uitstoot van broeikasgassen op continentaal en mondiaal niveau. Gevolgen van mesttoevoer in de landbouw op bodem- en waterkwaliteit (accumulatie en uitspoeling van fosfaat) op mondiale schaal.

 

 


Onderwijs

Coordinator van het vak "Environmental Assessments for Pollution Management". 
In deze cursus bespreken we de milieueffecten van landbouwproductie en energieproductie en presenteren we verschillende (ketens van) modellen om de effecten van beleidsscenario's en beheersopties op lucht-, bodem- en waterkwaliteit te evalueren. Een belangrijk doel van de modellen en de daaruit voortvloeiende analyses is om managers (boeren of bosbeheerders) of beleidsmakers te ondersteunen bij het nemen van passende management of beleidsmaatregelen. We richten ons op het beheer van grootschalige (diffuse) inputs van koolstof, voedingstoffen (met name stikstof en fosfaat) en verontreinigende stoffen (met name zware metalen) met betrekking tot voedsel, veevoer en vezelproductie. In de cursus besteden we ook aandacht aan het probleem van de klimaatverandering als een voorbeeld van een internationaal (grensoverschrijdend) verontreinigingsprobleem

Vakken
  • ESA-31806 - Environmental Assessments of Nutrient and Pollution Management
  • ESA-70224 - MSc Internship Environmental Systems Analysis
  • ESA-70424 - MSc Internship Environmental Systems Analysis
  • ESA-80424 - MSc Thesis Environmental Systems Analysis
  • ESA-80436 - MSc Thesis Environmental Systems Analysis
Caption Text
  • mail
  • chat
  • print

Profiel