Naam
Naamdr. RGM de Goede
RoepnaamRon
Emailron.degoede@wur.nl

Werk
OmschrijvingAssistant Professor
OrganisatieDepartement Omgevingswetenschappen
OrganisatieeenheidBodembiologie
Telefoon+31 317 485 048
Mobiel
Telefoon secretariaat+31 317 486 096
Telefoon 2
Fax
Notitie voor telefonist
Notitie door telefonist
BezoekadresDroevendaalsesteeg 3a
6708PB, WAGENINGEN
Gebouw/Kamer100/D.005
PostadresPostbus 47
6700AA, WAGENINGEN
Bodenummer523

Biografie

Mjin onderzoek richt zich op:

  • Beter begrip van de mechanismen waarmee bodembiota invloed hebben op bodemvruchtbaarheid
  • Ontwikkeling van biologsiche bodemkwaliteits indicatoren
  • Toepassing van moderne statistische analyse-technieken binnen bodemecologisch onderzoek

Expertiseprofiel
Expertise
Sociale media
  Ron de Goede op Google Scholar Citations
  Ron de Goede op Twitter
  Ron de Goede op ResearchGate
  Ron de Goede op Linkedin

Publicaties
Kernpublicaties
Publicatielijsten

Projecten

Soil ecosystem services of peat meadows (PhD J. Deru)

Het veenweidenlandschap van West-Nederland is uniek in zijn soort vanuit landbouwkundig oogpunt, maar ook qua ecologie en biodiversiteit. Door drainage tbv de landbouw wordt het veen versneld afgebroken met bodemdaling en emissie van broeikasgassen tot gevolg. Om dit een halt toe te roepen en het gebied duurzaam landbouwkundig te gebruiken zijn indicatoren vereist die de effecten van beheersmaatregelen koppelen aan ecosysteemdiensten.

SQUASH – een universeel toepasbaar systeem voor de beoordeling van bodemkwaliteit (PhD C. Vazquez Martin - NWO Groen)

Algemene principes over relaties tussen diversiteit en ecosysteemfunctioneren vormen de basis voor een nieuwe universele methode om bio-indicatoren af te leiden. Deze nieuwe indicatoren worden opgenomen in een bodemkwaliteitsbeoordelingssysteem ‘SQUASH’ om zo ecosysteemfuncties te beoordelen. Het project zal resulteren in een module die eindgebruikers advies geeft over de status van specifieke ecosysteemfuncties.

FertilCrop – Ontwikkeling en toepassing van bodemvruchtbaarheid in de biologische akkerbouw (EU CoreOrganic)

Technieken ter verbetering van het duurzaam verbouwen van landbouwgewassen worden onderzocht door optimaal gebruik te maken van gewasinteracties, bodemprofielopbouw, nuttige micro-organismen en de nutriëntenkringloop. De bijdragen vanuit SOQ is gericht op het vaststellen van de biodiversiteit aan regenwormen & nematoden en het inzichtelijk maken van de bijdrage van macrofauna aan bodemstructuurvormig (X-ray tomografie).

iSQAPER –Ontwikkeling en validatie van moderne bodemkwaliteitsindicatoren (PhD G. Bongiorno - EU HORIZON-2020)

Gebaseerd op de meest recente ecologische en methodologische inzichten binnen de bodembiologie worden bodemkwaliteitsindicatoren ontwikkeld en getest. De indicatoren richten zich op opgeloste organische stof (DOC; mn hydrofiele, hydrofobe en aromatische fracties), biodiversiteit (nematoden & mycorrhiza; DNA analyses), en ziektewerendheid. De indicatoren worden gerelateerd aan bodemfuncties als humificatie en mineralisatie van organische stof, bodemstructuurvorming en bio-interacties in de bodem.

Vitale bodems voor een duurzame intensivering van de landbouw (PhD G. Koorneef - NWO Groen)

In vergelijking met biologische akkerbouw levert intensieve akkerbouw gemiddeld hoge opbrengsten, maar heeft het een lage biodiversiteit. Deze lage opbrengsten treden vooral op na ‘omschakeling’ en herstellen zich deels na verloop van tijd. We beogen de biologische, chemische en fysische mechanismen achter het ‘herstel’ te begrijpen, te onderzoeken hoe dit ‘herstel’ kan worden gestimuleerd, en indicatoren aan te wijzen die vroegtijdig signalen van ‘herstel’ detecteren.

Liever regenwormen dan panda’s in Gelderland (TopLaag Gelderland)

Aan de hand van demonstratieprojecten op agrarische bedrijven zal inzichtelijk worden gemaakt wat de bijdrage is van regenwormen aan bodemorganische stof opbouw, bodemstructuur en waterhuishouding. Studenten uit het agrarisch onderwijs worden betrokken bij de uitvoering. Kennis zal worden gedeeld lokale stake-holders.


Onderwijs

Ik draag bij aan de volgende cursussen: Ecology I en Ecology II, Soil and Landschape Variability, Conservation Agriculture, Soil Pollution and Soil Protection en het Intergratievak Bodem-Water-Atmosfeer. Daarnaast ben ik docent in de cursus Biomonitoring aan de Universiteit van Gent, België en de cursus Identification of Terrestrial and Freshwater nematodes van het NIOO.

Vakken
Caption Text
  • mail
  • chat
  • print

Profiel